Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

2024 COA Plus Pharmacy Directory Audio

To listen to the 2024 COA Plus Pharmacy Directory, select the language you want and click on the arrow symbol play icon

To adjust the audio volume, click on the speaker icon and move the volume slider volume icon

To change the playback speed of the audio, or to download the document, click on the three dots on the far left of the audio player three dots icon

Tiếng Anh

Español (Spanish)

Русский (Russian)

繁體中文 (Traditional Chinese)

简体中文 (Simplified Chinese)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!