Tìm hiểu thêm: Câu hỏi thường gặp về việc đóng cửa nhà thuốc Tillamook

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

Thông báo về việc chống phân biệt đối xử

Phân biệt đối xử là hành vi đi ngược lại pháp luật

 

CareOregon Advantage phải tuân thủ luật dân quyền liên bang và quốc gia. Chúng tôi không được đối xử bất công với mọi người trong bất kỳ chương trình hay hoạt động nào vì tuổi tác, màu da, khuyết tật, bản dạng giới, tình trạng hôn nhân, quốc tịch gốc, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc xu hướng tình dục.

Bất cứ ai cũng có quyền ra vào và sử dụng dịch vụ cũng như cơ sở vật chất trong tòa nhà. Họ cũng có quyền tiếp nhận thông tin theo cách dễ hiểu cho họ.

CareOregon Advantage:
 • Cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ miễn phí cho người khuyết tật để họ giao tiếp hiệu quả với chúng tôi, chẳng hạn như:
  • Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ tiêu chuẩn
  • Văn bản thông tin dưới các dạng thức khác (cỡ chữ lớn hơn, đọc thành tiếng, chữ nổi, định dạng điện tử dễ truy cập, các dạng thức khác)
 • Cung cấp dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như:
  • Phiên dịch viên đủ tiêu chuẩn
  • Thông tin bằng những ngôn ngữ khác
  CareOregon Advantage sẽ áp dụng những thay đổi hợp lý với các chính sách, phương thức thực hiện và quy trình bằng cách trao đổi với quý vị về nhu cầu của quý vị.

Nếu quý vị cần những dịch vụ này, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của CareOregon Advantage

Nếu quý vị tin rằng CareOregon Advantage đã không cung cấp được những dịch vụ này hay phân biệt đối xử theo cách khác do tuổi tác, màu da, khuyết tật, bản dạng giới, tình trạng hôn nhân, quốc tịch gốc, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc xu hướng tình dục, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại cho:

Điều phối viên khiếu nại
315 SW Fifth Ave
Portland, OR 97204
Miễn phí: 888-712-3258
TTY: 711
Fax: 503-416-1313 
Email: customerservice@careoregon.org

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc gửi qua email, fax hoặc đường bưu điện. Nếu quý vị cần giúp đỡ trong quá trình nộp đơn khiếu nại, bộ phận CSKH luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị.

Quý vị cũng có thể gửi đơn khiếu nại dân quyền với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Cơ quan Dân quyền, hoặc gửi qua mạng trên Cổng khiếu nại của Cơ quan Dân quyền tại ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc điện thoại tới:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
Toll-free 800-368-1019
TTY: 711
Biểu mẫu khiếu nại có tại hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Dịch vụ dịch thuật

English: We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at 888-712-3258. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

Spanish: Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno  para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al 888-712-3258. Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito.

Chinese Mandarin: 我们提供免费的翻译服务,帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑 问。如果您需要此翻译服务,请致电 888-712-3258。我们的中文工作人员很乐意帮助您。 这是一项免费服务。

Chinese Cantonese: 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問,為此我們提供免費的翻譯 服務。如需翻譯服務,請致電 888-712-3258。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這 是一項免費服務。

Tagalog: Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggamot.  Upang makakuha ng tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa 888-712-3258.  Maaari kayong tulungan ng isang nakakapagsalita ng Tagalog.  Ito ay libreng serbisyo.

French: Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au 888-712-3258. Un interlocuteur parlant Français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

Vietnamese: Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và chương trình thuốc men. Nếu quí vị cần thông dịch viên xin gọi 888-712-3258 sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quí vị. Đây là dịch vụ miễn phí.

German: Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter 888-712-3258. Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

Korean: 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 답해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 888-712-3258번으로 문의해 주십시오.  한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다.

Russian: Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону 888-712-3258. Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-pусски. Данная услуга бесплатная.

:Arabic إننا نقدم خدمات المترجم الفوري المجانية للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالصحة أو جدول الأدوية لدينا. للحصول على مترجم فوري، ليس عليك سوى الاتصال بنا على 888-712-3258. سيقوم شخص ما يتحدث العربية بمساعدتك. هذه خدمة مجانية.

Hindi: हमारे स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्त दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं. एक दुभाषिया प्राप्त करने के लिए, बस हमें 888-712-3258 पर फोन करें. कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है आपकी मदद कर सकता है. यह एक मुफ्त सेवा है.

Italian: È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero 888-712-3258. Un nostro incaricato che parla Italianovi fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

Portuguese: Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 888-712-3258. Irá encontrar alguém que fale o idioma  Português para o ajudar. Este serviço
é gratuito.

French Creole:  Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan plan medikal oswa dwòg nou an.  Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan 888-712-3258.  Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w.  Sa a se yon sèvis ki gratis.

Polish: Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza znającego język polski, należy zadzwonić pod numer 888-712-3258. Ta usługa jest bezpłatna.

Japanese: 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするため に、無料の通訳サービスがありますございます。通訳をご用命になるには、888-712-3258にお電話ください。日本語を話す人 者 が支援いたします。これは無料のサー ビスです。

 

 


Lần cập nhật gần nhất: 1/10/2023
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!