Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

Tìm nhà thuốc

Tìm nhà thuốc

Quý vị đang tìm nhà thuốc có tham gia chương trình trong mạng lưới của CareOregon Advantage? Sau đây là hai cách để tìm.

  1. Dùng chức năng tìm nhà cung cấp qua mạng để tìm nhà thuốc có tham gia chương trình theo thời gian thực.
  2. Access a PDF or audio version of our CareOregon Advantage Pharmacy Directory below.

If you need assistance, you can also call Customer Service at 503-416-4279, toll-free at 888-712-3258 or TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3; và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, 1 tháng 4 đến 30 tháng 9. Quý vị cũng có thể gửi tin nhắn bảo mật cho chúng tôi qua cổng hội viên.

 

Danh mục nhà thuốc trong CareOregon Advantage

Cỡ chữ tiêu chuẩn

Cỡ chữ lớn

Tài liệu nói

Nhà thuốc nhận phân phối qua đường bưu điện

Quý vị có thể lấy thuốc cho 90 ngày thông qua một trong những nhà thuốc nhận phân phối qua đường bưu điện của chúng tôi. Check the pharmacy directory above for a listing of our mail order pharmacies or you can view the latest list using our pharmacy search tool.

To find a mail order pharmacy using the online search tool, follow these instructions:
In the Provider Information box,

  1. Under the Type of Provider menu, choose "pharmacy"
  2. Under the Pharmacy Type menu, choose "mail-order" 

In the Location box,

  1. Under the State menu, choose "any"
  2. Select the "Search" button

Sau đó, quý vị sẽ thấy danh sách toàn bộ các nhà thuốc nhận phân phối qua đường bưu điện ở trong nước.

 

Lần cập nhật gần đây nhất: 1/1/2024
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!