Đọc thêm: Hội viên có thể gặp khó khăn khi mua thuốc tại một số hiệu thuốc.

Chọn ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm: Walgreens nay đã tham gia vào mạng lưới nhà thuốc của chúng tôi.

Thông tin thuốc và toa kê

Tài nguyên về thuốc theo đơn và nhà thuốc

Bộ phận nhà thuốc của chúng tôi giúp quý vị sử dụng quyền lợi Medicare Phần D sao cho có lợi cho quý vị. Vui lòng xem danh sách thuốc để xem thuốc theo đơn của quý vị có được chi trả không. Xem những biểu mẫu quan trọng giúp quý vị và/hoặc nhà cung cấp của quý vị yêu cầu những dịch vụ cần thiết.

Danh sách thuốc của CareOregon Advantage

Chăm sóc khách hàng:

If you need any help from our Pharmacy team, call us at 503-416-4279 or toll-free 888-712-3258, TTY 711. Giờ làm việc của chúng tôi là 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày từ 1 tháng 10 đến 31 tháng 3; và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, 1 tháng 4 đến 30 tháng 9.

Nội dung xác định phạm vi bảo hiểm, ngoại lệ trong danh sách thuốc và kháng nghị của Medicare Phần D

Coverage determinations and formulary exceptions

If you, your representative or your health care provider want to request a coverage determination or a formulary exception, here are a few different ways you can make the request.

You may also use the Request for Prescription Drug Coverage Determination form provided by Medicare. Find your preferred language of this form below:

Nếu quý vị đang được chăm sóc đặc biệt hoặc đang dùng một loại thuốc không được chương trình chăm sóc đặc biệt chi trả, người kê đơn hoặc chương trình chăm sóc đặc biệt của quý vị có thể dùng biểu mẫu chấp thuận trước cho trường hợp chăm sóc đặc biệt.

For more information about coverage determinations and formulary exceptions, see "How do I request coverage for a drug that is not covered or one that's covered, but with restrictions?" on our Prescription Drugs FAQ page.

Kháng nghị

Quý vị, đại diện của quý vị hoặc bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu kháng nghị bằng một số cách:

For more information on Part D appeals, read "How do I appeal a decision not to cover a drug that my provider or I requested?" on the Prescription Drugs FAQ page.

Chuyển đổi nhà thuốc

Chúng tôi muốn đảm bảo quá trình chuyển đổi gói dịch vụ y tế hoặc chuyển sang một năm dịch vụ mới diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Vui lòng đọc chính sách chuyển đổi của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

Lần cập nhật gần đây nhất: 1/1/2024
H5859_COAWEB_M_2024

Phản hồi trang web

Biểu tượng đóng

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web

Quý vị gặp khó khăn trong việc tìm kiếm? Quý vị muốn cho chúng tôi biết về trải nghiệm của mình trên trang web? Vui lòng tham gia cuộc khảo sát phản hồi của chúng tôi và cho chúng tôi biết!